Ukuncipha okuphansi
uyashayela
isimo esiphuthumayo solwandle

Ukuze iplanethi, ulwandle kanye namakhulu ezigidi zabantu abathembele kuyo ukuze badle futhi baphile, sidinga ukuguqula kakhulu ukudotshwa phansi manje.

KUNGANI?

Ukudotshwa kwangaphansi kungumsebenzi olimaza kakhulu osekube yingxenye ejwayelekile yokukhiqizwa kokudla kwethu kwasolwandle. 

It KULIMAZA UKUPHILA KWASOLWANDLE

It Ishayela ngokweqile

It KUNGCOLA IPLANETHI LETHU

It KUbeka engcupheni IZIMPILO

UPHAWU LUKA-2030

Sifuna ukubona ukudotshwa phansi kubhekwane nakho ngokuphuthumayo yizo zonke izizwe ezisogwini, nobufakazi bokuthi kwehliswe umhlaba wonke ngonyaka ka-2030.

Simema abaholi bomhlaba ukuthi:

Sungula, wandise futhi uqinise izindawo zikazwelonke zokukhishwa osebeni olwandle (IEZs) zabadobi abadobela ukuziphilisa lapho kungavunyelwe ukudoba ngaphansi. 

Vimbela ukudotshwa phansi kuzo zonke izindawo zasolwandle ezivikelwe (ngaphandle kwama-IEZ) ukuqinisekisa ukuthi izindawo ezisengozini kanye nezinhlelo zemvelo zivikelekile futhi ziyatholwa.

Qeda ukuthunyelwa phansi okuxhaswe ngemali bese wabela izinsiza zezezimali nezobuchwepheshe ukuxhasa ushintsho olufanele lwemikhumbi.

Vimbela ukunwetshwa kokudotshwa phansi ezindaweni ezintsha, ezingathwetshiwe, ngaphandle kwalapho kuze kube kufakazelwa ukuthi ayikho imithelela emibi.

Joyina umfelandawonye

Gcwalisa ifomu bese sizobuyela kuwe uma kukhona eminye imibuzo.